icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN
کراسفیت

تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات-پروتئین بر عملکرد ورزشکاران کراسفیت (۲۰۲۰)

این مقاله بین المللی (ISI) از تیم فیت پرو درباره بررسی تاثیرات مصرف مکمل کربوهیدرات-پروتئین بر عملکرد ورزشکاران کراسفیت در دو تمرین Cindyو FGB با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

ادامه مطلب