چند روز در هفته تمرین کنیم؟

تعداد روزهای تمرینی

چند روز در هفته تمرین کنیم؟ این سوالی که خیلی از افراد از مربیان خود می پرسند. در این ویدئو به این سوال پراهمیت پاسخ خواهیم داد.