شنا (Push-up)

شنا (Push up)

ویدئوی آموزش اجرای شنا (Push-up). در این ویدئو به طور کامل نحوه اجرای صحیح و غلط شنا (پوش آپ) را بررسی می کنیم.