icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN
پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press)

پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press)

در اجرای پرس سینه با هالتر، عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک به طور کامل درگیر می‌شوند، در این ویدئو به طور کامل درباره نحوه صحیح اجرای پرس سینه با هالتر صحبت می‌کنیم.

ادامه مطلب